XI Congrés CIDUI 2020

Normativa general

Normativa general

Vàlid per a propostes de Comunicació Oral i Pòster

 • El CIDUI pretén donar la màxima flexibilitat a la presentació dels treballs en diferents formats i facilitar les preferències particulars dels congressistes. Aquests poden presentar els seus treballs en format de Comunicació Oral o Pòster. Cal tenir en compte que, independentment del tipus de format de presentació, totes les comunicacions seran acreditades mitjançant la mateixa categoria: “Comunicació”.
 • El lliurament de resums de les propostes de comunicació i la presentació de les comunicacions durant el Congrés es poden fer en qualsevol dels idiomes del congrés (català, castellà i anglès). Les comunicacions que es presentin s’hauran d’exposar en el mateix idioma que el text de la proposta de comunicació inicial.
 • El primer autor serà el responsable de la comunicació i serà l’única persona amb qui l’organització mantindrà contacte a través del correu electrònic. És important posar la mateixa adreça de correu electrònic tant en la inscripció del congressista com en el registre de la comunicació.
 • La presentació de propostes de comunicació es farà a partir del 29 d’octubre de 2019 fins el 17 de gener de 2020 26 de gener de 2020.
 • L’avaluació de les propostes de comunicació i la decisió final del format de presentació de les comunicacions correspon al Comitè Científic i es farà en funció del contingut de la comunicació i de l’organització general de les sessions.
 • La Secretaria Executiva del CIDUI notificarà l’acceptació o denegació de la proposta de comunicació al seu responsable (primer autor) a través de la plataforma del ConfTool a partir del 23 de març de 2020.
 • Un cop acceptada la proposta de comunicació pel Comitè Científic del CIDUI, amb el fi de poder presentar-la durant la celebració del congrés, caldrà que com a mínim un dels autors s’hi inscrigui.
 • Una persona inscrita al Congrés podrà presentar un màxim de dues comunicacions com autor/a principal i les haurà d’enviar a través del seu espai personal de la plataforma Conftool.

Condicions de publicació

 • Els resums de totes les comunicacions acceptades pel Comitè Científic es publicaran a l’espai web del congrés de manera que funcioni com una guia de les comunicacions que es presentaran durant aquest per a tots els assistents al congrés.
 • Una vegada acabat el XI CIDUI, es publicaran a la Revista CIDUI aquelles propostes acceptades pel Comitè Científic, presentades durant el Congrés, i que hagin enviat la plantilla final a través de l’espai personal de l’autor o l’autora principal de la plataforma Conftool. En el cas de no rebre la plantilla final en el termini indicat, aquesta no podrà ser publicada. Això és vàlid per a tots els formats de comunicació.
 • L’organització del CIDUI té previst difondre, publicar o comunicar el material de les contribucions incloses en el programa del XI CIDUI (conferències, comunicacions,…) de forma íntegra o parcial, sense obtenir cap benefici comercial, únicament amb finalitats de recerca i suport o difusió de la docència. Per a aquestes finalitats, els/les autors/es participants al XI CIDUI accepten, amb la seva participació, cedir de forma no exclusiva, sense límit temporal ni territorial, els drets d’explotació que els corresponen com a autors/es, autoritzant al CIDUI a portar a terme la difusió, publicació o comunicació del material per qualsevol mitjà, inclòs Internet, i autoritza expressament la seva incorporació a una base de dades electrònica d’accés obert.

Normativa Certificats XI CIDUI

 • Els certificats es generaran a través de la plataforma Conftool, un cop finalitzat el Congrés.
 • Totes les persones inscrites, que hagin pagat inscripció i assistit al congrés, es podran descarregar el seu certificat des del moment que la Secretaria Tècnica del CIDUI li notifiqui.
 • L’Organització del XI CIDUI certifica, per tant, Comunicacions presentades i defensades al congrés, i no les autories dels coautors.
 • Totes les comunicacions seran acreditades mitjançant una única categoria, “comunicació”, independentment del tipus de format de presentació.
 • No s’acceptaran reclamacions de certificats corresponents a edicions anteriors del congrés CIDUI un cop exhaurit un termini de dos any naturals des de la seva celebració.

Normativa Material CIDUI

 • L’Organització solament lliurarà la documentació i el material del congrés a aquelles persones que s’hagin inscrit i realitzat el pagament de la inscripció.
 • Els congressistes podran recollir el material d’un company si finalment no assisteix al congrés solament si s’ha fet el pagament de la inscripció.

Organitzat per:

Amb la col·laboració:

aqu

 • COVID-19

  Consulta el comunicat de l’organització del CIDUI en

  relació a l’afectació de la COVID-19

  Enllaç