Detalls de l’autor/a

Castro Villegas, Francesc

  • Núm. 2 (2014): CIDUI 2014 - SP2
    Percepció dels estudiants de la coavaluació del treball en equip a la Universitat de Girona. Percepció de la coavaluació del treball en equip
    Resum  PDF


ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra