Instruments i formes de suport per a l’autoregulació de l’aprenentatge autònom i col·laboratiu

Emília Molas, Lola García, Cori Camps, Enric Valls, Fàbia Morales

Resum


La comunicació presenta una experiència d'innovació docent universitària en l'àmbit disciplinar de la Psicologia de l'Educació, basada en una metodologia d'anàlisi i resolució de casos i situacions problema en petit grup. Es descriu el disseny instruccional i la seqüència didàctica desenvolupada en què s’incardinen formes de suport per afavorir en els estudiants l’assoliment de competències de planificació, gestió i organització tant de l’estudi personal i de la realització d’activitats individuals, com del treball a elaborar de forma col·laborativa amb els companys de l’equip. La valoració de l'experiència destaca la necessitat d'ensenyar explícitament habilitats d’autoregulació.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra