LA INTEGRACIÓ DEL TREBALL FINAL DE GRAU EN EL PLA D’ACCIÓ TUTORIAL. INNOVACIÓ I MILLORA EN EL GRAU D’INFERMERIA. L’experiència de l’Escola Universitària d’Infermeria Sant Joan de Déu

Ma José Morera Pomarede, Dolors Miguel Ruiz, Àngels Pedrola Segarra, Núria Roca Caparà, Juan Roldán Merino, Carme Vega Monteagudo

Resum


L’objectiu és descriure de quina manera hem integrat l’elaboració del Treball Final de Grau en el Pla d’acció Tutorial en la Titulació de Grau en Infermeria. Hemdissenyat el TFG integrat en el PAT dels quatre cursos acadèmics. Cada estudiant té assignat un tutor/a de PAT que l’orienta en l’elaboració del TFG. Realitzem quatre tutories obligatòries per any més aquelles que l’estudiant sol·licita i avaluem la seva execució. El resultats obtinguts durant els primers dos anys són positius malgrat la seva complexitat. Actualment tenim 50 tutors/es i 476 estudiants que segueixen el PAT. Pensem que és una eina docent que millora la qualitat de la docència.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra