LA GUIA DOCENT: UNA EINA CLAU D’ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT

Núria Marzo Cabero, Elena Valderrama Valles, Maria Dolores Márquez Cebrian, Sarai Sabaté Diaz

Resum


A la UAB s’ha establert un Sistema Intern de Qualitat (SIQ) que mostra el compromís per oferir uns programes de qualitat que incorporin en el seu funcionament mesures per assegurar una correcta sistematització del procés d’avaluació de competències. El disseny d’un model únic de guia docent i el desenvolupament d’una aplicació informàtica ha permès facilitar aquesta tasca als col·lectius implicats i, alhora, disposar de la informació necessària per al procés de seguiment de les titulacions. En aquest article es presenta el protocol definit, l’estructura de la guia docent, l’aplicació informàtica de suport i els resultats del primer any d’implantació d’aquesta eina.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra