Activitats voluntàries d’autoavaluació com a eina docent d’aprenentatge autoregulat

Raquel Martín-Venegas, M Pilar Vinardell, M Carmen Moran, Trinitat Cambras, Antoni Díez-Noguera, Montserrat Mitjans

Resum


L’avaluació acreditativa de l’assignatura de Fisiologia i Fisiopatologia I del grau de Farmàcia es basa en els coneixements assolits en l’estudi autònom dels conceptes explicats a les classes magistrals i en la realització al llarg del curs d’activitats presencials i no presencials. A més, s’han proposat activitats voluntàries d’autoavaluació referents a un 45% del temari. La utilitat d’aquesta eina docent d’aprenentatge autoregulat, s’ha analitzat a través d’indicadors quantitatius (participació a l’aula virtual) i qualitatius (enquesta de satisfacció). L’aprofitament d’aquestes activitats s’ha analitzat a l’examen final a través de les qualificacions obtingudes en aquesta part del temari.

Text complet: PDF

##plugins.generic.referral.referrals##

  • ##plugins.generic.referral.all.empty##
##common.ccLicense##

ISSN: 2385-6203

Edita: CIDUI Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació

Vila Universitària. Local F2.1. Campus UAB - Bellaterra